Etusivu

Hervannan lukio

Lukiomme visio tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa:

Hervannan lukio antaa lähtöalustan opiskelijoiden elinikäiseen oppimiseen. Opiskelijat omaksuvat tiedonetsimisen ja kriittisen käyttämisen taidot.

Lukio kasvattaa opiskelijansa aktiivisiksi kansalaisiksi tietotekniikan avulla. He oppivat hyödyntämään Tampereen kaupungin palveluja, valtakunnallisia interaktiivisia kanavia sekä globaalisia mahdollisuuksia.

Koulu tukee opiskelijoiden itsensä toteuttamista digitaalitekniikan avulla.

Työnantaja huolehtii työntekijöidensä riittävästä tietotaidon päivittämisestä.

Opiskelijan TVT-osaamisen tavoitteet:

OsaamistavoiteToteutusResurssitSeuranta
ja vastuut

Osaamisporras I

Tietotekniikan hyödyntäminen opiskelussa. Tiedostojenkäsittelyn, taulukkolaskennan perusteiden ja sähköpostin perusteiden hallinta. Oman tietoturvan ja kuluttajien oikeuksien ymmärtäminen ja muiden oikeuksien huomioiminen. Tiedon etsintä ja lähdekritiikki.
Tietotekniikan kurssit. Kaikkien kurssien kotitehtävät.xxxxxxxxxx

Osaamisporras II

Itsensä ilmaiseminen viestintätekniikan avulla
Musiikin, kuvaamataiteen ja äidinkielen kurssit. Tietotekniikka.xxxxxxxxxx

Osaamisporras III

Kestävä kehitys, avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmien käyttäminen (ja kehittäminen). Tietoturvaongelmien havaitseminen ja uhkien torjuminen.
Linux-koppi, tietotekniikka.xxxxxxxxxx

Henkilöstön osaamisen kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet: Henkilöstön tietoteknisen osaamisen lähtökohtana ovat Opetushallituksen OPE.FI-hankkeen moniportaiset tavoitemääritykset.

OPE.FI1: Tietokoneen yleinen käytön tuntemus, tekstinkäsittely, Internetin ja sähköpostin käytön osaaminen, AV-välineiden hallinta sekä niiden integroiminen opetukseen.

OPE.FI2: sähköpostin liitetiedostot, esitysgrafiikkaohjelmien käyttö, tietoturva, sähköiset oppimisympäristöt, tekijänoikeudet, TVT-strategian hallinta
Toteutus: OPE.FI2-tason saavuttamiseksi järjestetään mahdollisuus koulutukseen. Vuosittain järjestetään lyhyehköt täydennys- ja jatkokoulutustilaisuudet, joissa kiinnitetään huomiota tietotekniikan oikeaan terminologiaan. Opettajien taitotason kehittymistä arvioidaan joka kolmas vuosi tehtävällä kyselyllä, johon kaikki opettajat vastaavat.
Resurssit: Opetuksessa ja opiskelussa käytetään ATK-luokkaa, multimediastudiota, luokkien tietokoneita ja dokumenttikameroita. Tämän lisäksi käytetään erilaisia ohjelmistoja. Opettajien tieto- ja taitotasoa pyritän lisäämään työnantajan myöntämien taloudellisten resurssien mukaan ja laitteistoja pyritään päivittämään ja lisäämään.

Seuranta ja vastuut: Rehtori, henkilökunta

Äidinkielen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma:

Äidinkieli

Tavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään sähköistä työympäristöä viestinnässään ja tiedonhakutaitojensa kehittämisessä, pystyy harjoittamaan argumentointitaitojaan erilaisilla keskustelufoorumeilla ja opiskelemaan verkkomateriaaleja ja -kursseja hyödyntäen.

Suomi toisena kielenä

Tavoitteet: Äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen Suomi toisena kielenä –oppimäärä noudattaa tieto- ja viestintätekniikan käytössä samansuuntaista suunnitelmaa kuin Äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärä. Erityinen painopiste on kuitenkin opiskelijoiden kannustamisessa oman äidinkielen ja kulttuuritaustan ylläpitämiseen suomen kielen ja kulttuurin ohella tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii hyödyntämään sähköistä työympäristöä viestinnässään ja tiedonhakutaitojensa kehittämisessä, pystyy käyttämään argumentointitaitojaan keskustelufoorumeilla ja opiskelemaan verkkomateriaaleja ja –kursseja hyödyntäen.

Toteutus:

Äidinkieli

ÄI 1: Toki- ja PIKI-verkkokirjastoihin tutustuminen, tekstien tuottaminen tekstinkäsittelyn avulla sekä sähköpostin hyödyntäminen tekstien palautuksessa, KOTUS-verkkosivut oikeakielisyyden yhteydessä

ÄI 2: Tiedonhaku sähköisistä tietokannoista esseen pohjatekstiksi, puhe-esitys tietotekniikkaa hyväksi käyttäen, lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

ÄI 3: Internetin kirjailijatietokantoihin tutustuminen

ÄI 4: Sähköiset vuorovaikutustyökalut argumentoinnin harjoittelussa, digilehtien uutismateriaali ajankohtaisten aiheiden seuraamisessa, blogitekstit argumentoinnin analysoinnissa, mediakuvan analysointi

ÄI 5: Verkko-opiskelumateriaalien hyödyntäminen itsenäisessä opiskelussa, elokuva- ja/tai teatteriarvostelujen seuraaminen verkossa

ÄI 6: Kirjailijahakemistojen hyödyntäminen kirjallisuusaiheissa esseissä ja/tai esitelmissä

ÄI 7: Esiintymisharjoituksia tietotekniikkaa hyväksi käyttäen

ÄI 8: Verkkoviestit tekstilajeina, verkkoviestiin vastaaminen

ÄI 9: Ajankohtaisten aiheiden seuraaminen sähköisistä medioista, verkkokurssin hyödyntäminen kurssin suorittamisessa.

ÄI 10: Verkkokurssi opiskelun tukena.

ÄI 11: Asiakirjoja tekstinkäsittelyn avulla, sähköposti

ÄI 12: Suoritus verkkokurssin avulla.

Suomi toisena kielenä

S201: TOKI- ja PIKI-verkkokirjastoihin tutustuminen, tekstin tuottaminen tekstinkäsittelyn avulla sekä sähköpostin hyödyntäminen tekstien palautuksessa.

S202: Puhe-esitys tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

S203: Sähköiset vuorovaikutustyökalut argumentoinnin harjoittelussa, digilehtien uutismateriaali ajankohtaisten aiheiden seuraamisessa, mediakuvan analysointi.

S204: Tiedonhaku sähköisistä tietokannoista oman tekstin pohjaksi, lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki.

S205: Ajankohtaisten aiheiden seuraaminen sähköisistä medioista sekä Suomessa että omassa maassa.

S206: Kirjailijahakemistojen hyödyntäminen kirjallisuusaiheisissa esseissä ja/tai esitelmissä.

S208: Verkkokurssi opiskelun tukena.
Resurssit:

Seuranta ja vastuut: Aineenopettajat

Reaaliaineiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma:

Tavoitteet: Opiskelijat harjaantuvat tiedon etsimiseen ja sen kriittiseen käyttämiseen. Reaaliaineissa kannustetaan kehittymään aktiivisiksi kansalaisiksi ja hyödyntämään erilaisia tietoyhteiskunnan palveluja. Sähköinen työympäristö on olennainen osa opiskelua ja kriittistä tiedonhakua. Opiskelijat oppivat myös verkko-opiskelutaitoja sekä tietoturvaan liittyviä asioita ja tuottamaan omaa tekstiä.

Opinto-ohjauksessa opiskelijat oppivat etsimään jatko-opintomahdollisuuksia kotimaassa ja oppivat suorittamaan sähköisen toisen asteen - ja ammattikorkeakoulujen yhteishaun sekä vuodesta 2009 alkaen myös yliopistojen sähköisen yhteishaun.

Samoin opiskelijat oppivat hakemaan opiskelupaikkaa ja työtä ulkomailta.
Toteutus: Kukin opettaja vastaa TVT-strategian toteutumisesta omassa opetuksessa.
Resurssit: Opetuksessa ja opiskelussa käytetään ATK-luokkaa, multimediastudiota, luokkien tietokoneita ja dokumenttikameroita. Tämän lisäksi käytetään erilaisia ohjelmistoja. Opettajien tieto- ja taitotasoa pyritään lisäämään työnantajan myöntämien taloudellisten resurssien mukaan ja laitteistoja pyritään päivittämään ja lisäämään.

Seuranta ja vastuut: Aineenopettajat

Kielten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma:

Tavoitteet: Opiskelijat oppivat käyttämään hyväkseen sähköistä työympäristöä viestinnässä ja kriittisessä tiedonhaussa. Lisäksi opiskelijat tutustuvat tvt:n tarjoamiin keinoihin oman kielitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi lukio-opinnoissa ja tulevaisuudessa. Oppilaat myös oppivat

verkko-opiskelutaitoja sekä tietoturvaan liittyviä asioita ja tuottamaan ja tulostamaan omaa tekstiä.

Pitkissä kielissä eräänä osatavoitteena pyritään oppilaalle kehittämään valmiuksia seurata ja mahdollisesti osallistua aktiivisesti kohdekielisille chat-sivustoille.

Toteutus:

· Laitteistojen hyödyntäminen

Toteutetaan opetuksen osana hyödyntäen multimediastudiota, luokkien ja mahdollisuuksien mukaan kotien tietokoneita ja dokumenttikameroita ja videoprojektoreita ja tulostimia.

· Ohjelmistojen hyödyntäminen:

Sähköposti ja HTML-formlomake

o RUB1, RUB2, ENA3: oppilaiden lyhyen kotiaineen lähettäminen ja opettajan antaman palautteen antaminen, ja useimmilla muilla kursseilla esim. myöhästyneen harjoitusaineen kirjoittaminen ja lähettäminen opettajalle

Tekstinkäsittely

o RUB1, RUB2, ENA3 ja useimmilla muilla kursseilla esim. myöhästyneen harjoitusaineen kirjoittaminen ja lähettäminen opettajalle.

o ENA3: laaditaan ja tulostetaan CV ja application letter tietokoneella.

o SAA9, SAB2.9, SAB3.9: työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittaminen tietokoneella ja tulostus.

Etsintäkoneet esim. Google ja Wikipedia

o ENA5: elokuva- ja kirjallisuusarvosteluun tarvittavien faktojen hankinta.

o SAA9, SAB2.9 ja SAB3.9: Harjoitellaan Googlen käyttöä sanakirjan tukena

Moodle

o Herlussa tuotettu verkkokurssi RUB13 abien kirjoitelmakurssi sekä muiden koulujen tuottamat verkkokurssit, Moodlen käyttö tavallisen lähiopetuksen apuna esim. kurssirunko ja sen toteutuminen laitetaan oppilaiden nähtäville.

o Eri kielten opetuksessa opettajat pyrkivät verkkomateriaalien ja verkkokurssien tuottamiseen.

Netin harjoittelumateriaalit

o Abitreenit, YKI-treenit ja oppikirjakustantajien materiaalit,

Netin kohdekieliset sanakirjat

o Opastetaan oppilaita näille sivustoille

Koulun tietokoneiden materiaalit

o Alfasoft

IRC

o ENA:n soveltavilla abikursseilla pyritään ohjaamaan oppilaita keskustelusivustoille.

· Pedagogisten strategioiden hyödyntäminen:

TVT:n käyttötilanteiden kohdekielinen harjoittelu ja simulointi

o Sähköisten viestintätilanteiden jäljittely oppikirjakustantajien materiaalin avulla: esim. GSM-dialogien ja s-postiviestien tuottaminen kohdekielellä joko luokassa tai kielistudiossa sekä suullisesti että kirjallisesti..Erityisesti alemmilla RUB- ja ENA-kursseilla.

· Tietoturvanäkökohtien korostaminen:

o Verkkokurssien suorittamisen yhteydessä tietoturva-asiat korostuvat.

Resurssit:

Materiaaliset:

  • Multimediastudio, luokkien tietokoneet ja dokumenttikamerat ja tulostimet.

Ohjelmistot:

  • Sähköposti, tekstinkäsittely, etsintäkoneet, irc, Moodle, netin ja oman tietokoneen harjoittelumateriaalit ja verkkokurssit.

Taloudelliset:

  • Työnantajan myöntämät taloudelliset resurssit opettajien koulutukseen ja laitteistojen päivittämiseen ja lisäämiseen.

Seuranta ja vastuut: Kukin opettaja seuraa ja vastaa omalta osaltaan integroiden TVT:n opetukseensa. Seuranta on osaltaan koordinoitavissa esim. nykyistä multimediastudiota hyödyntäen, jolloin sekä opettajien että oppilaiden valmiuksia pyritään parantamaan.

Matemaattisten aineiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma:

Tavoitteet: Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen matemaattis-luonnontieteellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Toteutus: Tieto- ja viestintätekniikka on aihekokonaisuus, joka integroituu joustavasti fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan opetukseen. Uuden tiedon konstruoimiseksi vaaditaan olemassa olevien pohjatietojen keräämistä ja luovaa yhdistämistä. Tiedon käsittelyssä, analysoinnissa ja muokkaamisessa on TVT keskeinen työväline.

Fysiikan ja kemian työkursseilla keräämme tietokonepohjaisella mittauslaitteistolla dataa, jonka jatkokäsittely tapahtuu taulukkolaskentaohjelmissa.

Internetistä löytyvällä audiovisualisella materiaalilla voi havainnollistaa monia luonnonilmiöitä.

AT5 -kurssilla perehdytään symboliseen laskenta ja matemaattinen mallintaminen.

MAA28 –kurssilla tutustutaan matemaattisiin tietokoneohjelmiin.

MAA16 ja MAB7 kursseilla perehdytään keskeisiin talouslukuihin ja niiden merkityksiin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
Resurssit: Fysiikan luokassa välillä toimiva internetyhteys. Matematiikan luokassa ei ole tietokonetta.

Seuranta ja vastuut: Aineenopettajat

Taito- ja taiedeaineiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma:

Tavoitteet:

Kuvataide

Kuvataiteen opetuksen ja opiskelun osana hyödynnetään sähköistä työympäristöä aina kun se on tarkoituksenmukaista. Opiskelija käyttää kuvataiteen opiskelussa tvt:aa tiedon ja kuvamateriaalin hakemiseen sekä erilaisissa kuvallisissa ja kirjallisissa tehtävissä. Opiskelija oppii soveltamaan tieto- ja viestintätekniikan keinoja oman kuvailmaisun kehittämisessä ja monipuolistamisessa. Tutustutaan tvt:n tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskella itsenäisesti verkkomateriaalien avulla ja esittää töitä julkisesti.

Musiikki

Musiikin kurssien esitelmissä, ryhmätöissä ja alustuksissa sähköinen työympäristö on yksi tiedonhaun menetelmistä. Sähköisen työympäristön ja median käyttö osana opintokokonaisuutta kehittää opiskelijan mediakriittisyyttä ja lähdekritiikin käyttöä kirjallisissa töissä. Sähköpostia voidaan käyttää myöhästyneen työn lähettämisessä opettajalle. Musiikin tietokoneohjelmia voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää musiikin tunneilla osana opetusta tai oppilaiden tuotoksen dokumentoinnissa esim. tallenteen muodossa. Musiikin lukiodiplomiin musiikin tietokoneohjelmat ja sähköinen oppimisympäristö kuuluvat olennaisena osana.

Liikunta:

Tavoitteena on opettaa oppilaat itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhakuun esimerkiksi eri liikuntalajien sääntöihin, kuntoiluun ja terveyteen liittyvissä asioissa.

Toteutus:

Kuvataide

Tieto- ja viestintätekniikan eri muodot integroituvat luontevasti kuvataiteen opetukseen ja eri teemojen opiskeluun. Tutkielmien kirjoittaminen ja lähettäminen sähköpostilla, kuva-analyysit, tietojen ja kuvamateriaalin haku, tutustuminen opintoihin soveltuviin verkkomateriaaleihin, digivalokuvaus, kuvan skannaus, tallennus ja tulostus, lähdekriittisyys ja tekijänoikeusasiat – näitä asioita käydään läpi useimmilla kuvataiteen kursseilla. Oman kuvailmaisun suunnittelun, tuottamisen ja esittämisen välineenä tieto- ja viestintätekniikan keinoja hyödynnetään erityisesti seuraavilla kursseilla:

KU3 Media ja kuvien viestit

- valokuva- ja/tai videokameran käyttö, kuvan skannaus ja tallennus, kuvankäsittely- ja editointiohjelmat

KU5 Nykytaiteen työpaja, KU10 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi

- opiskelija voi hyödyntää sähköistä työympäristöä projektinsa toteuttamisessa

KU9 Valokuvaus

- digitaalinen valokuvaus, kuvankäsittelyohjelmat, kuvan skannaus, tallennus ja tulostus sekä valokuvan julkaisuun liittyvät säädökset

Musiikki

MU 1: Musiikin esitelmän tiedonhaku eri lähteistä, myös sähköistä työympäristöä hyväksi

käyttäen. Lähdekriittisyyttä painotetaan.

MU 2: Ryhmätyössä saa käyttää internetiä yhtenä lähteenä. Mediakriittisyyttä

painotetaan.

MU 3: Alustuksessa vieraista musiikkikulttuureista käytetään mahdollisimman monia

lähteitä. Sähköiset tietokannat lähteenä ovat tärkeä lisä oppilaalle aiheessa, josta

voi olla vaikea löytää kirjallista materiaalia.

MU 4: Kurssilla pohditaan, miten musiikki viestii ja vaikuttaa. Tutustutaan musiikin

osuuteen internetissä ja joukkoviestimissä, myös sähköisissä, tehtävien avulla.

MU 5-7: Internetistä voidaan etsiä kappaleiden nuotinnusta, tekstejä ja sointuotteita.

MU 11: Oppilas käyttää sähköistä työympäristöä kootessaan musiikillisista töistään

näytesalkun musiikin lukiodiplomiin. Lukiodiplomi kirjoitetaan tietokoneella.

Nuotinnusohjelmia ja muita musiikin tietokoneohjelmia voidaan käyttää osana työtä.

Musiikin lukiodiplomiin voi liittyä oppilaan tekemä tallenne CD.n tai

musiikkitiedoston muodossa.

Liikunta:

Itsenäisen tiedonhaun merkitystä voidaan korostaa muun muassa palloilu- ja kuntoliikuntakurssien yhteydessä. Kurssien aikana ohjataan oppilaat etsimään luotettavaa tietoa internetistä ja tiedotusvälineistä kirjallisten tehtävien avulla.

Voidaan toteuttaa myös yhteistyössä terveystiedon opettajien kanssa.

Resurssit:

Kuvataide

Luokassa on 1 oppilastietokone, jossa internetyhteys ja väritulostin, VHS-nauhuri ja DVD-soitin. Musiikin kanssa yhteinen tietokone ja skanneri Pallopuiston kopiohuoneessa. Koulun atk-luokka ja valokuva/videokamerat.

Musiikki

1 oppilastietokone, jossa ei ole internetyhteyttä. Yhteinen kuvataiteen kanssa, ei sijaitse musiikkiluokassa. Hankittavaksi videotykki musiikin ja kuvataiteen yhteiskäyttöön. Nuotinnusohjelman ja Band in a Box-ohjelman hankkiminen musiikkiluokkaan. Dokumenttikameran hankkiminen musiikkiluokkaan.

Liikunta:

Lukion tietokoneet, eri mediat

Seuranta ja vastuut: Aineenopettajat

Sähköisen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet: Tiedostomuotojen määrän vähentäminen, jotta tiedostot aukeaisivat kaikilla. Ohjelmien säännöllinen päivitys.

Verkkoratkaisuja kehitetään siten, että opettajat ja opiskelijat voivat käyttää oppilaitoksessa omaa kannettavaa tietokonettaan opetusverkossa. Langaton verkko on erityisen tärkeä kirjastoon.

Tietoturva, tietosuoja ja kuluttajien oikeudet vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan seudullisille verkkokursseille.

Otetaan toisen asteen intranetin käyttöön ja kehitetään se omaa koulua palvelevaksi. Koulun sisäinen tiedotus hoidetaan intranetin kautta.
Toteutus: Toisen asteen intranetin käyttöä harjoitellaan Etäopetuskeskuksen järjestämässä koulutuksessa keväällä 2007. Koulun johto rohkaisee henkilökuntaa ja opiskelijoita hyödyntämään intranetiä.
Resurssit:
Seuranta ja vastuut:

Laite- ja toimintaympäristön kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet: Lukiossa on kiinteän verkon ohella langaton verkko, joka mahdollistaa myös omien kannettavien tietokoneiden käytön.

Pallopuiston oppilastietokoneen saaminen internettiin.

Tietokoneiden määrän nostaminen Opetushallituksen suosituksen mukaiseksi (3-4 opiskelijaa tietokonetta kohti eli tarve on noin 30 tietokonetta.)

Opettajien hallintoverkossa olevien tietokoneiden määrä lisätään niin, että tietokonetta kohti on 2-3 opettajaa.

Kaikissa lukioiden opetustiloissa on ajanmukaiset AV-laitteet.
Toteutus:
Resurssit:
Seuranta ja vastuut:

Mediakasvatukseen liittyvät TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: Opiskelija oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessään sekä saa paremmat vuorovaikutus, viestintä- ja vaikuttamistaidot. Opiskelija pystyy tuottamaan mediatekstejä ja monipuolistamaan ilmaisullista osaamistaan tuottaessaan itse mediatekstien sisältöjä ja välittäessään niitä. Opiskelija tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä, harjaantuu käyttämään mediaa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä tiedonhankinnassa ja -välittämisessä. Opiskelijalle annetaan myös tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista.
Toteutus: Medioita opetetaan seuraamaan ja tarkastelemaan kriittisesti eri oppiaineissa.
Resurssit: Kirjastoon tilataan aikakaus- ja sanomalehtiä, verkkolehdet, internetin keskustelupalstat.
Seuranta ja vastuut: Aineenopettajat

Kirjastoyhteistyöhön liittyvät TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: Hervannan lukion kirjasto on moderni opiskelua tukeva tiedonhakupaikka, joka palvelee sekä opiskelijoita että opettajia. Kokoelmat ovat ajantasaiset ja riittävät eri oppiaineisiin. Yhteistyö muiden toisen asteen koulukirjastojen kanssa on jatkuvaa ja yhteistyötä Hervannan kirjaston kanssa kehitetään. Erityisesti tuetaan pyrkimyksiä saada osa-aikainen kirjastoalan ammattilainen lukioiden käyttöön
Toteutus: Aineiston hankinta, TOKI-verkkokirjasto, opiskelijoiden opastaminen tiedonhaun joko opinto-ohjauksen tai äidinkielen opetuksen yhteydessä, vierailuja ja tiedonhaun opastusta Hervannan kirjastosta, tiedottamisen kehittäminen esimerkiksi kotisivun avulla.
Resurssit: Kirjastosta vastaavat opettajat, TOKI-verkkokirjasto, 10 tietokonetta, kirjaston kokoelmat (n. 1300 nimekettä), aikakaus- ja sanomalehdet, atk-tukihenkilöt.
Seuranta ja vastuut: Kirjastosta vastaavat opettajat

Kv-, seutu- ja alueyhteistyön sekä muut verkostoitumisen tavoitteet:

Hervannan lukion keskeiset tavoitteet liittyvät monipuoliseen maakunnalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan monipuolinen ja kattava verkkokurssitarjonta sekä kannustaa opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti verkko-opetukseen. Opettajat toimivat aktiivisesti ainetiimeissä ja TVT:n opetuskäytön valmiuksia kehitetään. Pyrkimyksenä on tehokas tiedonvälitys ja yhteisten hallinnollisten käytäntöjen kehittäminen ja verkko-opetuksen pelisäännöistä sopiminen.
Toteutus: Aineryhmien toiminta, tiedottaminen, yhteisten käytäntöjen suunnittelu
Resurssit: Koulutus, Tietotekniikan ja AV-välineiden hyvä saatavuus
Seuranta ja vastuut: Rehtori, aineenopettajat

Oppilaitoksemme hyvät TVT-käytänteet (pedagoginen, vertaistuki, tekninen tuki, atk-tilavaraukset, tunnushallinta ja tietoturva, sähköinen viestintä jne.)

Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa Hervannan lukion opetusta. Henkilökunta antaa toisilleen vertaistukea ja tekninen tuki on saatavissa tarvittaessa. ATK-tilanvaraukset, tunnushallinta sekä tietoturva kuuluvat olennaisena osana lukion TVT-käytäntöihin. Sähköinen viestintä toimii sähköpostin, intran sekä koulun kotisivujen kautta.

Viimeksi päivitetty 31.12.2007